ОБИКОЛКАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

Траките населявали българските земи имали много обичаи и обреди, които извършвали в точно определени дни на годината. Сред тях особено място заемала царската обиколка на владенията им. По този начин могъщите и храбри владетели се срещали с народа, който управлявали и показвали своя престижи и могъщество.

Повече

МОГЪЩИТЕ ГЕТИ

Сред многобройните тракийски племена изключително важна и водеща роля заемат гетите. Това название е сборно и включва в себе си племената на кробизи, агатириси, теризи, и другу. Земите на гетите им са се простирали в североизточната част на Балканския полуостров и са стигали до реките Днестър и Днепър.

Повече

ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО ВЪЛЧИТРЪН

Златното съкровище от Вълчетрън е едно от най-сигурните свидетелства за наличието в Тракия през Бронзовата епоха. Общият вид на сервиза и неговият характер не оставят никакво съмнение в ритуалното му предназначение в един религиозно-политически център управляван от владетел, който е притежавал огромна мощ и сила.

Повече

ОДРИСКОТО ЦАРСТВО

Одриското царство е една от най-големите държави възникнали през епохата на Античността. Обединяваща в себе си много тракийски племена, обединени от одриските вождове и герои, тя остава важна следа в историята на днешните български земи.

Повече

КАК СА ВЪЗПИТАВАЛИ ТРАКИТЕ СВОИТЕ ДЕЦА

Възпитанието на децата винаги е заемало важна част във всяко едно общество. То формира ценностите и културата, начин на поведение и светоглед. Някои от тези норми на поведение и държание, които са били характерни за траките са предадени днес на техните наследници и обитатели на българските земи.

Повече

СРЕБЪРНОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО БОРОВО

Боровското сребърно съкровище е една от най-ценните и известни находки от тракийско време. Със своята изящна изработка предметите от него се превръщат в ярък образец, показващ силата и могъществото на древните траки. То е открито в земята, като и до днес се водят спорове защо е заровено.

Повече

Земята на траките през Античността

Много пътешественици и учени през Античността са описвали просторните земи на траките. Запазили са се интересни сведения за наименования на реки, езера и морета много, от които са достигнали до нашето съвремие. Сред тези разкази заслужават особен интерес описанието на климата и на богатите растителни и животински видове.

Повече

ТРАКИЙСКИЯТ ПЕЛТАСТ

За античните автори от V в. пр.Хр. тракиец е синоним на пелтаст. Именно с тази специфична лековъоръжена пехота нашите предци са дали своя значителен принос във военното изкуство на древността.

Повече

ХЛЯБЪТ НА ТРАКИТЕ

В българската народопсихология хлябът не е просто тестено изделие, а символ на живота. Той е в основата на всички семейни, родови и социални ритуали и обичаи – от раждането до смъртта. Тази почит към хляба идва от траките.

Повече

ТРАКИЕЦЪТ, КОЙТО СЕ ИЗПРАВИ СРЕЩУ БОГОВЕТЕ

Великите траки не са се бояли да предизвикват дори боговете

Повече
ТРАКИ ДРЕВНИ КОЛКОТО ЗЕМЯТА

ТРАКИ ДРЕВНИ КОЛКОТО ЗЕМЯТА

Възникването на тракийската етнокултурна общност се отнася към средната и късната бронзова епоха. Тя се определя от достиженията и особеностите в областта на митологията...

Повече